Fragments, Strabane, 2014
Fragments, Strabane, 2014